(0283) 8598405 - 0933289958 | info@wose.vn

ALARM AUTOMATIKAs

AMC vui mừng thông báo rằng ALARM AUTOMATIKA, nhà phân phối của chúng tôi, đã mở văn phòng mới tại Bucuresti - Romania.

Alarm Automatika s.r.l.

CP-24091 Bucuresti

Strada Visinilor nr. 25, ngành 2, CP 024093

GSM: +40753.200.205

Justin@alarmautomatika.com

Link: http://www.alarmautomatika.com